Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Ogólne Warunki Handlowe

powrót
Ogólne warunki handlowe, dostawy i płatności firmy HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Stan z 13.02.2013

Informacje ogólne - zakres obowiązywania 

 1. Obowiązują wyłącznie nasze warunki handlowe; warunki handlowe naszych zamawiających, których treść jest sprzeczna z naszymi warunkami handlowymi lub od nich odbiega, nie będą przez nas uznawane, chyba że ich obowiązywanie zostanie przez nas wyraźnie uznane na piśmie. Nasze warunki handlowe obowiązują również w przypadku, gdy zamawiający poinformuje nas o swoich warunkach handlowych sprzecznych z naszymi warunkami handlowymi lub odbiegających od nich, a my bez zgłaszania zastrzeżeń zrealizujemy dostawę do zamawiającego.
 2. wszelkie ustalenia dokonane pomiędzy nami a zamawiającym w celu wykonania niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.


Oferta – dokumentacja ofertowa – katalogi

 1. Jeżeli zamówienie klienta można zakwalifikować jako ofertę w rozumieniu § 145 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), to tę ofertę możemy przyjąć w ciągu 4 tygodni. Nasze oferty nigdy nie są wiążące.
 2. Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji, obliczeń i pozostałych dokumentów, zabrania się udostępniania ich osobom trzecim. Przed przekazaniem ich osobom trzecim zamawiający musi uzyskać od nas wyraźną zgodę na piśmie.li>
 3. Opisy naszych produktów zawierają jedynie informacje na temat ich właściwości i w żaden sposób nie stanowią gwarancji właściwości towaru. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian technicznych mających na celu zwiększenie lub utrzymanie ich wartości

 

Ceny - warunki płatności - zwłoka 

 1. O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, nasze ceny dotyczą samego towaru.
 2. Koszty opakowania są doliczane do faktury. Obowiązek przyjęcia zwrotu mamy jedynie wówczas, gdy będzie to przewidziane w obligatoryjnie obowiązujących przepisach prawnych oraz gdy klient zażąda zwrotu. W takim przypadku zamawiający musi ponieść koszty zwrotu.li>
 3. W przypadku wersji specjalnych, z przyczyn związanych z technologią produkcji, mogą wystąpić różnice w stosunku do ilości zamówienia. Z tego względu dostawy zawierające nadwyżki lub niedobory nieprzekraczające 10% stanowią zgodne z umową wykonanie zobowiązania dostawy, o ile w umowie wyraźnie nie zapisano innych ustaleń. W takim przypadku nalicza się koszty rzeczywistej wielkości dostawy..
 4. Nasze ceny nie zawierają podatku VAT; jest on doliczany do faktury na zasadach obowiązujących w dniu jej wystawienia i jest na niej wyszczególniony.
 5. Jeżeli płatność wpłynie w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury, zamawiający ma prawo odliczyć sobie 2% skonto..
 6. Przyjmuje się, że zamawiający zalega z płatnością, jeżeli należne płatności nie zostaną uregulowane w ciągu maksymalnie trzydziestu dni od daty otrzymania faktury lub równoważnego żądania zapłaty. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego stwierdzenia zalegania z płatnością w wyniku wystawienia upomnienia dostarczonego po upływie terminu wymagalności. Bez względu na treść zdań 1 i 2 przyjmuje się, że zamawiający zwleka z płatnością w przypadku, gdy zostało uzgodnione, że cena kupna powinna zostać zapłacona w ustalonym lub możliwym do ustalenia terminie kalendarzowym, a klient nie wywiąże się z płatności najpóźniej w tym terminie.
 7. Jeżeli klient zalega z płatnością, mamy prawo do zażądania odsetek za zwłokę w wysokości 9% powyżej obowiązującej stawki bazowej w skali roku. Jeżeli będziemy mogli udowodnić, że w wyniku zwłoki powstały większe szkody, zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia pokrycia tych szkód.
 8. Prawo do potrącania jakichkolwiek kwot od sumy płatności przysługuje klientowi wyłącznie w przypadku, gdy jego roszczenia w tym zakresie zostaną stwierdzone w sposób prawomocny, będą bezsporne lub zostaną przez nas uznane. Ponadto zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania cudzej rzeczy wyłącznie z tytułu roszczeń wzajemnych wynikających ze stosunku umowy.
 9. W przypadku zamówień o niskiej wartości, naliczamy dopłatę (15,00 € do zamówień towaru o wartości poniżej 25,00 € oraz 8,00 € do zamówień towaru o wartości poniżej 50,00 €).

 

Czas dostawy 

 1. Podany przez nas czas dostawy zaczyna obowiązywać po wyjaśnieniu wszystkich kwestii technicznych. O  ile nie ustalono inaczej, podany przez nas czas dostawy nie ma charakteru wiążącego..
 2. Jeżeli dojdzie do zwłoki w  dostawie z przyczyn przez nas zawinionych, to nasza odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody będące bezpośrednim następstwem opóźnionej dostawy ogranicza się do wysokości przewidywanej szkody.
 3. Jeżeli dojdzie do zwłoki w dostawie i zamawiający wyznaczy nam stosowny termin dodatkowy, to po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku bezskutecznego upływu terminu dodatkowego zamawiający jest zobowiązany zawiadomić nas w ciągu dwóch tygodni, czy odstępuje od umowy, czy też w dalszym ciągu żąda jej wypełnienia.
 4. Jeżeli będziemy zobowiązani do wypłaty odszkodowania za niezrealizowanie świadczenia, to w przypadku zwykłego niedbalstwa roszczenia klienta ograniczone są do wysokości przewidywalnej szkody.
 5. W  przypadku zwykłego niedbalstwa nie ponosimy odpowiedzialności za szkody następcze wynikające z opóźnionego lub niezrealizowanego świadczenia, w  szczególności za utratę zysku przez zamawiającego lub inne koszty związane z przerwami w produkcji.
 6. Warunkiem wypełnienia naszych zobowiązań z tytułu dostaw jest terminowe i prawidłowe wypełniania zobowiązań przez zamawiającego.
 7. Jeżeli udowodnimy, że pomimo starannego doboru poddostawców i pomimo zawarcia umów na odpowiednich warunkach nie otrzymaliśmy towaru od naszych poddostawców w stosownym czasie, to termin dostawy ulega wydłużeniu o okres zwłoki spowodowanej przez nieterminowe dostarczenie towaru przez poddostawców. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru przez poddostawców przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy..
 8. Jeżeli klient zwleka z odbiorem towaru lub narusza inne obowiązki współpracy, przysługuje nam prawo do dochodzenia odszkodowania za powstałe szkody, włącznie z ewentualnymi kosztami dodatkowymi. W takim przypadku także ryzyko przypadkowego zaginięcia lub przypadkowego pogorszenia jakości towaru zostaje przeniesione na zamawiającego z chwilą, gdy zacznie zwlekać z jego odbiorem.

 

Przeniesienie ryzyka 

 1. O  ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, ustala się dostawę „z zakładuƒ”. Ryzyko zostaje przeniesione na klienta z chwilą, gdy przedmiot dostawy opuści zakład, również wówczas, gdy realizowane są dostawy częściowe lub świadczymy również inne usługi, np. ponosimy koszty dostawy lub wykonujemy dostawę i instalację towaru. W przypadku, gdy ma nastąpić odbiór towaru, do przeniesienia ryzyka dochodzi w momencie odbioru. Odbiór towaru musi nastąpić niezwłocznie w  ustalonym terminie, ewentualnie bezpośrednio po zgłoszeniu przez nas gotowości do jego przejęcia. Klient nie może odmówić odbioru towaru w  przypadku, gdy posiada on wady nieistotne.
 2. W przypadku, gdy dostawa wzgl. odbiór towaru opóźnia się lub nie dochodzi do skutku z powodu okoliczności niezawinionych przez nas, to od dnia zgłoszenia gotowości do wysyłki wzgl. przejęcia zwracanego towaru ryzyko przenoszone jest na zamawiającego.li>
 3. Dopuszcza się dostawy częściowe, o ile są dostosowane do możliwości zamawiającego..

 

Roszczenia z tytułu wad - Przedawnienie 

 1. Prawo do wniesienia roszczeń przysługuje zamawiającemu tylko w przypadku prawidłowego spełnienia przez niego obowiązku kontroli i złożenia reklamacji w rozumieniu §377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).li>
 2. W  przypadku stwierdzenia wady przedmiotu kupna zawinionej przez nas, według własnego uznania dokonujemy naprawy lub dostarczamy inny przedmiot pozbawiony wad.
 3. Jeżeli nie będziemy w stanie usunąć usterki lub zrealizować dostawy zastępczej, szczególnie zaś jeżeli usunięcie usterki lub realizacja dostawy zastępczej ulegnie opóźnieniu z przyczyn niezawinionych przez nas lub nie dojdzie do skutku, to zamawiającemu według jego własnego uznania przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub zażądania odpowiedniego obniżenia ceny zakupu. W  przypadku bezskutecznego upływu terminu dodatkowego zamawiający jest zobowiązany zawiadomić nas w  ciągu dwóch tygodni, czy odstępuje od umowy, czy też w dalszym ciągu żąda jej wypełnienia..
 4. O  ile z poniższych zapisów nie wynika inaczej, dalsze roszczenia klienta – niezależnie od podstaw prawnych – są bezzasadne. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które nie powstały na samym przedmiocie dostawy, zwłaszcza zaś za utracone zyski lub inne straty finansowe poniesione przez zamawiającego. Jeżeli pomimo to będziemy zobowiązani do odpowiedzialności za tego typu szkody, to wysokość roszczeń odszkodowawczych ograniczona jest do wysokości przewidywanej szkody..
 5. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli odpowiedzialność taką nakładają obligatoryjne przepisy prawa, zwłaszcza zaś jeżeli przyczyną szkody jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo lub dochodzone są roszczenia odszkodowawcze z  tytułu narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub naruszenia zdrowia, wynikających z rażącego niedbalstwa. Ponadto wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot nie posiada właściwości, które zostały przez nas w sposób wyraźny zagwarantowane. W przypadku wynikającego z zaniedbania naruszenia przez nas zobowiązania istotnego z punktu widzenia umowy nasza odpowiedzialność ogranicza się do wysokości przewidywalnej szkody. Okres rękojmi wynosi 1 rok od daty dostawy towaru. Okres ten stanowi równocześnie okres przedawnienia dla roszczeń odszkodowawczych za szkody następcze, o  ile przyczyną dochodzenia tych roszczeń nie są czyny niedozwolone.

 

Zastrzeżenie prawa własności 

 1. Zastrzegamy sobie prawo własności do przedmiotu kupna aż do momentu uiszczenia wszystkich płatności wynikających ze stosunku handlowego z zamawiającym. W przypadku jakiegokolwiek działania klienta stanowiącego naruszenie umowy, zwłaszcza w przypadku zwłoki w płatności, mamy prawo do skorzystania z przysługujących nam ustawowych praw i odebrania przedmiotu kupna. Po odebraniu przedmiotu kupna mamy prawo do jego ponownego przetworzenia. Uzyskane w ten sposób środki będą zaliczone na poczet zobowiązań zamawiającego, po pomniejszeniu o koszty ponownego przetworzenia..
 2. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas na piśmie o wzięciu towaru w zastaw lub innego rodzaju ingerencjach osób trzecich, abyśmy mogli wnieść skargę zgodnie z §771 niemieckiej ustawy procesowej (ZPO). Jeżeli osoba trzecia nie będzie w  stanie zwrócić nam sądowych i pozasądowych kosztów takiej skargi, to odpowiedzialność za powstałe straty poniesie zamawiający.
 3. Zamawiający ma prawo do odsprzedaży przedmiotu kupna w ramach zwykłej działalności gospodarczej; zamawiający przenosi jednakże na nas wszelkie roszczenia wobec swoich odbiorców lub osób trzecich wynikające z odsprzedaży towaru, w  wysokości ostatecznej kwoty widniejącej na fakturze (włącznie z podatkiem VAT), niezależnie od tego, czy przedmiot kupna został odsprzedany bez przetworzenia czy po przetworzeniu. Klient jest uprawniony do dochodzenia tych roszczeń również po ich przeniesieniu na nas. Nasze prawo do samodzielnego dochodzenia tych roszczeń pozostaje przy tym nienaruszone. Zobowiązujemy się jednakże, że nie będziemy dochodzić tych roszczeń, chyba że zamawiający nie będzie wywiązywać się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z uzyskanych przychodów, będzie zalegał z płatnościami lub zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub dojdzie do wstrzymania płatności. W  przypadku zaistnienia jednej z wyżej wymienionych sytuacji możemy zażądać od zamawiającego ujawnienia przeniesionych na nas roszczeń i danych dłużników, udzielenia wszelkich informacji niezbędnych do ściągnięcia należności i  przekazania przynależnej dokumentacji..
 4. Przetwarzanie lub przekształcanie przedmiotu kupna przez zamawiającego odbywa się zawsze na naszą rzecz. Jeżeli przedmiot kupna zostanie przetworzony z wykorzystaniem przedmiotów niebędących naszą własnością, nabywamy prawo współwłasności nowego przedmiotu w proporcji równej stosunkowi wartości przedmiotu kupna do pozostałych przetworzonych przedmiotów w chwili przetworzenia. W stosunku do przedmiotu powstałego w wyniku przetworzenia obowiązują poza tym te same postanowienia jak w stosunku do przedmiotu kupna dostarczonego z zastrzeżeniem własności..
 5. Zobowiązujemy się, że jeżeli wartość wszystkich dostępnych dla nas zabezpieczeń przekroczy wartość roszczeń podlegających zabezpieczeniu o ponad 20%, na żądanie klienta zwolnimy część tych zabezpieczeń, przy czym przysługuje nam prawo wyboru zwalnianego zabezpieczenia..

 

Zwrot towaru 

 1. Zasadniczo, produkty nieuszkodzone oraz dostarczone zgodnie z zamówieniem nie podlegają zwrotowi. Z wyjątkiem szczególnych przypadków, w których tego typu kwestie zostały uprzednio ustalone. 

 

Właściwość miejscowa sądu - miejsce wykonania umowy 

 1. Jeżeli zamawiający jest przedsiębiorcą, właściwością miejscową sądu jest miasto Rottweil. Mamy jednakże prawo do pozwania zamawiającego również w  sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania..
 2. Jeżeli z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, miejscem wykonania umowy jest Sulz-Holzhausen..
 3. W  stosunku do niniejszej umowy zastosowanie ma wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec..

Ochrona danych


Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników znajdują się pod adresem Datenschutzerklärung.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl